Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Další informace
 
 
 

1. Jakým způsobem Kids&Us podněcuje děti k učení cizího jazyka?

V Kids&Us věříme, že neexistuje lepší způsob, jak nadchnout děti pro angličtinu, než prostřednictvím her, písniček a stimulujících aktivit, které jsou přizpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám. Jednotlivé aktivity jsou navrženy tak, aby upevnily znalosti, na kterých děti pracovaly, a zároveň na ně postupně navazovaly. V naší metodice se nic neobjevilo jen tak náhodou. Pro všechny kroky máme dobrý důvod. Všechny aktivity prováděné na hodinách mají jasný cíl, a sice podnítit komunikaci v anglickém jazyce mezi dětmi a spolužáky navzájem a s učitelem.

2. Jaké má Kids&Us cíle?

Naše metodika od prvního dne zajišťuje, aby se děti učily angličtinu přirozeně a naplno využívaly svých vrozených schopností.
Zajištění kontaktu s autenticky používanou angličtinou od prvního okamžiku, aniž by se jazyk přizpůsoboval nebo zjednodušoval. Děti se tak budou učit rozumět celistvým a realistickým způsobem. Přirozené přisvojení základních gramatických struktur anglického jazyka bez námahy. Schopnost vyjadřovat se v angličtině. Mluvit se správnou výslovností s co nejmenším přízvukem rodného jazyka. Rozvinout dobré porozumění mluvenému slovu i přes neznalost všech slovíček. Zajištění, aby dítě považovalo výuku angličtiny obecně za snadnou.

3. Jaké úrovně Kids&Us nabízí?

V Kids&Us neděláme mezi úrovněmi angličtiny rozdíly. Při prvotním osvojování jazyka zkrátka žádné úrovně nejsou. Když mluvíte mateřským jazykem na roční dítě, bylo by hloupé uvažovat ve stylu: ‚Je mu teprve rok, takže budu mluvit lámaně, nebudu používat slovesa, nebo budu mluvit jenom v přítomném čase.' Co by se stalo, kdybychom tuto strategii opravdu používali? Ve třech letech by chlapci a dívky vůbec nebyli jazykově zdatní, jak je obvyklé, protože by se setkávali jen s omezeným a nepřesným používáním jazyka. Pokud takto přistupujeme k mateřskému jazyku a chceme, aby si dítě osvojilo druhý jazyk, proč bychom tedy k angličtině měli přistupovat jakkoli jinak?

V Kids&Us v současnosti máme deset různých kurzů, které se nedělí podle úrovně, ale podle jazyka. Je nám jasné, že to, co je podnětné pro dvouleté dítě, už pětiletého nebude zajímat.  Z tohoto důvodu pětileté dítě, které kurzy Kids&Us navštěvuje od svých dvou let, bude ve stejné třídě jako pětileté dítě, které nastoupilo letos. Naše kurzy jsou navrženy s ohledem na kognitivní rozvoj dítěte s ohledem na jeho věk.

4. Kolik dnů v týdnu děti do kurzu dochází?

Dokud se chlapci a dívky nenaučí číst a psát, dochází do třídy na jednu hodinu týdně. Od tohoto okamžiku chodí jednou týdně na hodinu a půl až dvě hodiny.

5. Stačí jedna hodina výuky týdně?

Ano, pokud dle požadavků naší metodiky dítě opravdu každý den poslouchá CD.

6. Proč musí každý den poslouchat CD?

Jsme přesvědčeni, že dlouhodobé vystavení jazyku je pro jeho naučení a porozumění zcela nezbytné. Opakovaným poslechem CD si děti v mozku postupně budují velkou zásobu frází a jazykových konstrukcí.  Pokud se pak dítě setká s daným výrazem při výuce ve třídě, dokáže ho rozpoznat a reprodukovat daleko snáze, než kdyby výraz slyšelo poprvé. To je velká výhoda.  Děti si poslechem navíc zvykají na anglickou výslovnost a jejich porozumění je díky tomu přesnější.

7. Jak a kdy by děti měly CD poslouchat?

Děti si domů berou brožurku s omalovánkami a CD k poslechu. Doma pak pracují s nahrávkami o délce přibližně deseti minut. Když si děti poslechnou CD, v brožurce si vymalují nebo zakřížkují jedno zvíře. CD lze poslouchat v kteroukoli denní dobu i při jakékoli jiné činnosti s výjimkou sledování televize. Je důležité nalézt dobu, kterou lze věnovat poslouchání CD každý den. Poslech se tak pro děti stane součástí denní rutiny (při snídani, před spaním atd.).

8. Co by se stalo, kdyby dítě CD každý den neposlouchalo?

Pokud dítě CD neposlouchá, metodika ztrácí část své účinnosti. Kromě toho se v jednotlivých hodinách pracuje s aktivitami, při nichž se využívá jazyk a slovní zásoba, se kterou se děti již seznámily doma. Pokud tedy dítě CD vůbec neposlouchá, může se na hodinách cítit bezradné a časem ztratí motivaci.

9. Musí rodiče ovládat angličtinu na dobré úrovni?

Ne, to není nutné. Důležité je pouze zajistit, aby dítě poslouchalo CD každý den.

10. Učí se děti stejné věci jako ve škole?

V Kids&Us se děti stejné věci jako ve škole neučí. Naše metodika je od té školní diametrálně odlišná. Je založena na naprostém ponoření do jazyka a jeho všeobecném osvojení. Gramatické struktury a slovník se nelze naučit v izolaci, ale pouze ve skutečném kontextu. Kromě toho naplno využíváme práce s menšími skupinami, abychom zajistili více příležitostí k ústnímu vyjadřování.

11. Proč se děti učí číst a psát později než ve škole?

Podle našich zkušeností je osvojování písemné znalosti angličtiny mnohem úspěšnější a mnohem méně náročné, pokud dítě nejprve získá bohaté zkušenosti s mluveným slovem. Vždyť ani při osvojování mateřského jazyka se nesnažíme mluvit, číst a psát zároveň, ale učíme se v daném jazyce komunikovat za využití ústních a poslechových dovedností a teprve poté se učíme v jazyce číst a psát. Jsme přesvědčeni, že v prvních několika letech výuky angličtiny je přirozenější a efektivnější posilovat porozumění a schopnost ústního vyjadřování.

Welcome to Mooveez
please choose your language